Rendi tüüptingimused

  1. Rentija kohustub tasuma Rendile Andjale renti toodete eest vastavalt rendilepingule.
  2. Tasumisega viivitamise korral kohustub Rentija tasuma Rendile Andjale viivist 0,5% rendi summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
  3. Rentija kohustub renditud tooted tagastama Rentijale rendilepingus märgitud rendilepingu lõpukuupäeval ja kohas.
  4. Tagastatud toodete seisukord ja komplektsus peab olema samasugune, kui need asjad olid Rendile Andja käest üle võttes.
  5. Rentija kohustub hüvitama tagastamata jäänud või rikutud toodete väärtuse Rendile Andjale.
  6. Tagastamata jäänud või rikutud toodete väärtuse hüvitamise kohustuse tagamiseks on Rendile Andjal õigus nõuda tagatisraha.
  7. Rendile andja kohustub tagastama Rentijale tagatisraha 5 päeva jooksul peale asjade tagastamist Rendile Andjale. Rendile Andjal on õigus Rentija poolt tagastamata jäetud või rikutud asjade väärtus kahjuhüvitisena tagatisest maha arvestada.
  8. Rentijal ei ole õigust üleantud tooteid parandada või lasta parandada. Rentija vastutab lepingu täitmise eest sõltumata süüst või sellest, kes asjad rikkus või kaotas.
  9. Leping kehtib alates sellele alla kirjutamisest. Alternatiivselt võivad pooled lugeda käesoleva lepingu sõlmituks, kui Rentija on elektronposti teel selgesõnaliselt kinnitanud oma nõustumust käesoleva lepingu tingimustega peale seda, kui Rendile Andja on meili teel Rentijale lepingu saatnud ja meilis kinnitust nõudnud.
  10. Pooled loevad, et puudus on tekkinud rendiperioodi vältel, kui tooted olid Rentija valduses. Rentija kinnitab käesolevale lepingule alla kirjutades, et ta on üleantavate toodete seisukorra ja komplektsuse üle vaadanud. Kui toodetel olid puudused Rentijale üleandmise hetkel ja Rentija nendest ei teatanud, kaotab Rentija õiguse nendele puudustele tugineda.